תקנון האתר

כללי
תנאי השימוש והרכישה המפורטים להלן ו/או כפי שיפורטו מעת לעת באתר מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים המוצעים בו. השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מתוכו, מעידים על הסכמה לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר
כל הרוכש מוצרים ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו. האתר מוצע לשימוש המשתמש בתנאי שיקבל ללא שינוי את התנאים הכלולים בתקנון זה
 
ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה
הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/הודעה מוקדמת כלשהי למשתמש
הצפייה והשימוש באתר כפופים לכל הוראות התקנון והדין. הגולש/ משתמש באתר (להלן - "המשתמש") מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון (על צורפותיו) והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו. אם אתה מתחת לגיל  18 או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס (להלן – "קטין"), עליך לקרוא תקנון זה בעיון ובקפידה יחד עם הורה או אפוטרופוס אחר ולקבל את אישורו לבצע כל פעילות מכל סוג שהוא במסגרת האתר. על ההורים של קטין או על האפוטרופוס שלו חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין להשתמש באתר בדבר הוראות תקנון זה וכן לפקח על פעילות הקטין באתר. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר מהווה הסכמה שלו ושל ההורה או האפוטרופוס (לפי העניין) להוראות תקנון זה"
מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפיה ו/או שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים
האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך
הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד
בכל מקום בתקנון בו כתוב " אריאה תכשיטים " או "החברה" הכוונה היא לרבות מפעילי ומנהלי האתר ו/או מועדון לקוחות אריאה תכשיטים וכל מי מטעמה
מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם
תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר
החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל התכשיטים/ הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר
כל המחירים באתר נקובים בשקלים, המחירים כוללים מע”מ, ואינם כוללים דמי משלוח
הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה על כך
הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה.
בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה
ככל ותבחר החברה להוסיף ולמכור מוצרים נוספים אשר אינם מופיעים בתקנון הרי שיחולו עליהם הוראות הדין ותקנות השוק המקובלות ביחס אליהם
הסכם זה מוסדר על פי חוקי מדינת ישראל בלבד. הנכם מסכימים בזה כי בכל של בתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו, ושם יהיה מקום השיפוט בלבד
ביצוע הזמנות דרך האתר
בסמוך לכל מוצר המוצע למכירה באתר מופיע תיאור תמציתי של המוצר ומחירו של המוצר
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי, אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה. עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. להסרת ספקות מובהר כי הפרטים כפי שהוזנו במחשבי הנהלת האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה
רישום פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על-פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977  ו/או כל דין. אריאה תכשיטים ו/או הספק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים ויהיו רשאים לבטל השתתפות משתמש ברכישה, במידה שהמשתמש הגיש פרטים כוזבים או חלקיים
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י המשתמש. במקרה האמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה הנהלת האתר זכאית לבטל את ההזמנה
אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. במצבים אלו תבוטל העסקה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם להנהלת האתר על ידו. מובהר, כי גם אם לא צוין שהמוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד לביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת למכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג'. אישור הזמנה אינו מחייב לספק את המוצרים, והוא מעיד רק על כך שפרטי  ההצעה נקלטו במערכת
 
אספקת מוצרים
אספקת מוצרים תהא בתוך תחומי מדינת ישראל
ככל והחברה תבחר להפעיל שירותי משלוח ע”פ שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת שיחפוץ יודיע על כך באתר ופריטים ששולמה תמורתם כדין יכול ותישלחנה ע”י שליח לכתובת שהוזנה באמצעות המזמין בעת ההזמנה בכפוף להתחייבויותיה של חברת המשלוחים אותה בחרה החברה
דרכי האספקה ו/או את אזורי המשלוח יכול וישתנו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שלמשתמש תעמוד כל טענה כנגד החברה
החברה תהיה רשאית לדרוש דמי משלוח בנוסף לעלות המוצר שהוזמן כפי שיפורט באתר מעת לעת
ככל ויחול מס מכל סוג שהוא על המשלוח יישא המזמין בעלויות הנוספות
שירות המשלוחים יינתן על ידי צד שלישי שאינו בשליטת החברה  והחברה תהיה פטורה מכל נזק מכל סוג שנגרם ע”י חברת המשלוחים בין בזדון ובין בשגגה
ככל והמזמין לא יאותר ע”י חברת המשלוחים בעת אספקת המוצרים, לא יסופק המוצר למזמין ועל המזמין יהיה לתאם שוב מועד אספקה מול חברת המשלוחים וככל ויחולו חיובים נוספים עקב כך הרי שיחולו על המזמין
בכל מקרה בו אישר המזמין לחברת המשלוחים לספק את המוצר לא לידיו אלא לאחר ו/או בכל מקום וזמן אחר והכל על בהסכמתה של חברת המשלוחים הרי שגם במקרה זה לא תהא כל אחריות לתאגיד ביחס לאובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה ו/או כל נזק מכל סוג שייגרם למוצר שהוזמן ולמזמין לא תעמוד כל טענה כנגד החברה
עיכובים במסירת מוצרים שאינם בשליטת החברה או שנבעו כתוצאה מפעולה או מחדל של המזמין, לרבות אך לא רק, קושי ביצירת קשר עם המזמין, לא ייחשבו כהפרה של התחייבויות החברה לאספקה של המוצר ולא יהיה בעיכובים מסוג זה כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור ההזמנה
החברה תחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי על אופן האירוז של המוצרים
זמן אספקת המוצר יכול ויימשך עד 14 ימי עסקים, אולם החברה תעשה כל מאמץ להקדים זמן המשלוח והכל בהתאם ליכולות חברת המשלוחים. יכול והחברה תעניק שירותי משלוח אקספרס בתשלום נוסף והכל בהתאם למפורט
באתר
ביטולים והחזרות
כל משתמש רשאי לבטל את העסקה לפי האמור בהוראות חוק הגנת הצרכן
התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"). להסרת ספקות, מובהר כי החוק קובע שהביטול יעשה בלבד שהמוצר נשאר באריזתו המקורית ללא פגם או שינוי ושלא נעשה בו שימוש. דמי הביטול הינם 5% או 100₪ לפי הנמוך מביניהם. יש להציג חשבונית מקורית לצורך ההחלפה
מודגש כי לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים ושוברי מתנה וכן  לא ניתן לבטל רכישה של תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3000 שקלים חדשים. כל משתמש מודע כי יהיה עליו לשאת בעלויות המשלוח
הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, את כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים להשתמש באתר באופן תקין או במקרה של כוח עליון או אם המוצר אזל מהמלאי
החברה לא תבטל עסקה בגין מוצרים שיוצרו או הוזמנו או הותאמו באופן מיוחד ע”פ דרישת המזמין
ככל שהמשתמש הוא אזרח ותיק או אדם עם מוגבלות, או עולה חדש, יוכל המשתמש לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים ממועד קבלת המוצרים או ממועד קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שהתקשורת בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין המשתמש, בהתאם להוראות החוק.
 
 
פרטיות וסודיות
 
כחלק מפעילות האתר יידרש לעיתים מזמין ו/או מבקר להעביר פרטיו האישיים לידי החברה ופרטים אלה ישמשו לצרכים פנימיים של החברה ויישמרו בסודיות ומידע הנוגע לכרטיסי אשראי ישמש רק לצורך ביצוע חיובים ולא יישמר בידי החברה אולם החברה תוכל להעביר המידע על מנת לאכוף תנאי שימוש ו/או במקרים של הפרה מצד מבקר ו/או מזמין, ו/או במידה וקיבל התאגיד אישור לכך מידי המבקר ו/או המזמין וכיו”ב. אנחנו, בית העסק מתחייבים שלא להעביר פרטי אשראי של לקוח לצד ג’
למרות מאמצי החברה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או למי מטעמו, עקב כך.
 
אחריות
 
החברה תעניק אחריות מלאה על תכשיטי זהב משובצי יהלומים על כל מקרה של פגם בחומר ו/או בייצור, למשך תקופה של 12 חודשים מיום הקניה, למעט במקרים של אובדן התכשיט או חלקו לרבות נשירת אבן כתוצאה מבלאי סביר או נפילה והאחריות לא תכלול נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר בתכשיט ו/או בלאי סביר לרבות שבר, קרע וירידת ציפוי אמייל ובכל מקרה, לא תחול אחריות לאבדן או פגיעה ביהלום/אבן מרכזית בתכשיט או יהלום/אבן מעל 0.30 קראט
תכשיט שטופל בידי מי שאינו מורשה מטעם החברה ישחרר את החברה מאחריות ומתן שירות בגינו יש לשמור ולהגן על התכשיטים שנרכשים מן החברה – אין להתיז בושם, אלכוהול, תכשירי קוסמטיקה, או חומרים כימיים על תכשיטים או אבנים ומומלץ לא לישון יחד עם התכשיטים
 
קניין רוחני
כל זכויות קניין רוחני באתר ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג  אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק,  מדגמים, סודות מסחריים (להלן ביחד: "זכויות קניין רוחני") הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או התוכן ו/או המוצרים, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של הנהלת  האתר ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי
בכלל האמור, חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם,  למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני שבאתר, בלא אישור מראש ובכתב מהנהלת  האתר
אין באמור באתר או בתוכן המופיע בו, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות  לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר בלא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר
 
 
 
הגבלת אחריות
הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה
הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע”י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו
 
שונות
התאגיד עשוי לעשות שימוש בטכנולוגיות Cookies “עוגיות” ו/או אנליטיקס או כל תוכנה אחרת דומה מטעמו למחשב המבקר ו/או המזמין וזאת בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר למבקרים ו/או למזמינים. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן שלך כך שהוא יקבל או ידחה “עוגיות”, או שהוא יודיע לך כאשר “עוגייה” נשלחת אליך. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, בדוק בתפריט “עזרה” בדפדפן שלך כיצד לבצע את ההתאמות הנ”ל